Câu hỏi tiếp theo cũng thường được đặt ra là “Điểm khác nhau giữa phần mềm...